Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Servei de Circulació comunal

El Servei de Circulació i Atenció ciutadana comunal s'encarrega, entre altres funcions, de gestionar tots aquells aspectes relatius a la circulació viària, així com de donar informació i atendre al ciutadà.

Algunes de les seves funcions i competències són: 

- Dur a terme actuacions destinades a garantir la seguretat viària a la parròquia, en general, i als entorns de les escoles en horaris i dies lectius, en particular. 

- Ordenar i dirigir la Circulació d’acord amb el que estableix la Llei del Codi de la Circulació.

Agents de circulació

- Dur a terme tasques d’inspecció, control i assegurament de la bona convivència ciutadana en les vies públiques, urbanes i rurals.

- Assegurar el compliment dels reglaments, les ordinacions i les altres dispocions comunals, d’acord amb les instruccions que els doni l’autoritat competent.

- Col·laborar amb el Cos de Policia, ordenant i regulant el trànsit quan es produeixin actes lúdics i esportius i grans concentracions humanes, i prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats.

- Intervenir en accidents de circulació; quan hi intervinguin la policia o els bombers, la seva tasca principal consisteix a ordenar i regular la circulació.

- Demanar, en l’àmbit de les seves funcions, la identificació a qualsevol usuari de la via pública que cometi alguna infracció de la Llei del Codi de la Circulació o que no respecti la normativa legal de competència comunal.

- Estendre actes o atestats d’infracció o de denúncia en l’àmbit de les seves competències sempre que tinguin encomanada aquesta facultat, i indicar l’import pecunari de la sanció que es proposa d’acord amb la normativa legal aplicable.

- Practicar les notificacions oficials que els siguin encomanades pel Comú en l’àmbit de les seves competències, estendre i signar les diligències de notificació corresponents, i fer constar, si escau, la negativa a signar per part de les persones interessades, així com les circumstàncies de la notificació.

- Acompanyar les autoritats comunals i les comitives oficials.

- Custodiar els edificis, les instal·lacions, els espais públics i les dependències de titularitat comunal.

- Emetre informes a l’autoritat competent per garantir una senyalització de la via pública correcta i efectiva.

- Cooperar en el manteniment de les relacions de bon veïnatge entre particulars.

- Qualsevol altra funció encaminada a aconseguir la seguretat viària i la bona convivència ciutadana que els sigui encomanada per les autoritats competents d’acord amb les competències que els atribueix aquesta Llei i la resta de normes aplicables

Agents de circulació 2