Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Avís legal

1. Informació general i acceptació d'aquestes condicions.

Les presents condicions generals regulen l'accés d'utilització de la pàgina web amb URL www.comuencamp.ad (des d'ara el PORTAL), que el Comú d'Encamp, amb domicili Plaça dels Arínsols s.n. Encamp, Andorra, amb adreça de correu electrònic comu@encamp.ad, i inscrita al registre de comerç i indústria d'Andorra amb el núm. 912133 K i data 11 de novembre de 1994, posa a disposició dels usuaris d'Internet, com a titular de l'esmentada adreça URL.

El simple accés i utilització del portal, es faci ús o no dels seus serveis oferts en el mateix, atribueix la condició de l'usuari d'aquell (des d'ara USUARI), i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal.

El Comú d'Encamp es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les modificacions i les actualitzacions de la informació continguda dins el web, de la configuració i la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés. Per tant, el present Avís Legal haurà de ser llegit per l'USUARI, en cada una de les ocasions en què aquest es proposi accedir al PORTAL.

2. Objecte.

A través d'aquest PORTAL, el Comú d'Encamp facilita a l'USUARI l'accés a la informació i a la utilització dels següents SERVEIS i continguts: Servei d'informació sobre la corporació i els productes i els SERVEIS oferts per la mateixa.

Dins el WEB, el Comú d'Encamp ofereix la informació sobre la corporació, els seus serveis i els productes. Tots els continguts, les mencions i la informació sobre els productes i els serveis oferts dins el PORTAL són de caràcter orientatiu; sense que es puguin considerar, de cap manera, com a oferta vinculant que suposi l'inici d'una relació comercial entre el Comú d'Encamp i l'USUARI.

2.1. Servei de recollida de sol·licituds d'informació de l'USUARI, a l'objecte de procedir a respondre a les mateixes a través dels professionals de la corporació:

S'accedeix al mateix des del PORTAL a través de l'enllaç "CONTACTAR". L'USUARI hauria d'omplir tots els camps del formulari que s'obren a l'efecte, plantejant amb claredat la seva consulta. L'USUARI és l'únic responsable sobre la informació que facilita, devent abstenir-se de la introducció de dades falses, errònies o de tercers.

Qualsevol responsabilitat derivada dels mateixos serà de manera única i imputable a l'USUARI.

2.2. Servei de notes de premsa relacionades amb la companyia o la seva activitat:

S'accedeix al mateix des del PORTAL a través de l'enllaç "NOTÍCIES". Pel mateix, es posaran a disposició de l'USUARI notes de premsa i d'informació aparegudes en relació amb el Comú d'Encamp i els seus SERVEIS. La selecció de notes de premsa que quedaran incloses en aquest servei serà responsabilitat exclusiva del Comú d'Encamp, podent incloure o no les que consideri més oportunes, així com introduir comentaris i modificacions en les mateixes, les quals, en el seu cas, quedaran degudament indicades com a tals.

En relació amb els SERVEIS descrits anteriorment i dels quals es facilita la informació a través del PORTAL, el Comú d'Encamp es reserva el dret d'ampliar, de reduir o de modificar els mateixos. Les presents condicions generals seran aplicables, en el seu cas, als nous SERVEIS des del moment en què aquests estiguin inclosos dins el PORTAL, sempre que no s'hagin establert unes condicions particulars per als mateixos.

3. Condicions d'accés i d'utilització del PORTAL.

3.1.No obstant ser lliure l'accés al PORTAL, tanmateix, la utilització d'alguns dels SERVEIS continguts en el mateix es condiciona a la prèvia complementació d'una sèrie de formularis.

3.2.Veracitat de la informació.
Tota la informació que faciliti l'USUARI en accedir als diferents SERVEIS haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'USUARI garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de la complementació dels formularis necessaris per a la utilització de dits SERVEIS, sent aquell l'únic responsable de l'actualització, de veracitat i de l'exactitud dels mateixos.

3.3. Obligació de fer un ús correcte del PORTAL i dels SERVEIS.
L'USUARI es compromet a utilitzar el PORTAL i els SERVEIS en conformitat a la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars d'alguns dels SERVEIS i de la resta d'avisos, dels reglaments d'ús i d'instruccions que, en el seu cas, hagin estat posats en el seu coneixement, així com d'acord amb la moral i els bons costums generalment acceptats i d'ordre públic.

L'USUARI s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels SERVEIS amb la finalitat i efecte il·lícit, prohibits en el present Avís Legal, lesiu per als drets i els interessos de tercers, o que de qualsevol forma poguessin perjudicar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la funcionalitat normal dels SERVEIS, els equips informàtics o els documents, els arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) del Comú d'Encamp, d'altres usuaris o de tercers (hardware i software).

3.4. Obligació de fer un ús correcte dels continguts.
L'USUARI es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició dels usuaris dins el PORTAL (entenent per aquests, sense que aquesta enumeració tingui un caràcter limitador, els texts, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codís font), de conformitat amb la llei, el present Avís Legal, les Condicions Particulars que poguessin establir-se en el seu cas en relació amb algun dels SERVEIS i altres avisos, reglaments d'ús i d'instruccions que, en el seu cas, hagin estat posats en els seus costums generalment acceptats i en l'ordre pública i, en particular, es comprometen a abstenir-se de:

a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui l'autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès.
b) suprimir, manipular o de qualsevol forma alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva dels drets del Comú d'Encamp o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altres medis tècnics establerts per al seu reconeixement.

Així mateix, l'USUARI haurà d'abstenir-se d'obtenir i inclús d'intentar obtenir els continguts emplaçant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició o s'hagin indicat en aquest efecte en les pàgines web on es troben dits continguts o, en general, dels que s'utilitzin habitualment a Internet a aquests efectes, sempre que no comportin un risc o una inutilització del Portal, dels SERVEIS i/o dels continguts.

3.5. Política Anti-Spamming.
L'USUARI s'ha d'obligar a abstenir-se de remetre missatges no sol·licitats ni aviciats prèviament a una pluralitat de persones; enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni prèviament aviciats; en el suposat enviament publicitari per part del Comú d'Encamp a l'USUARI es remetrà amb la paraula "publicitat" per a no induir a l'error.

L'usuari o tercer que es consideri perjudicat per la recepció de missatges no sol·licitats, podran comunicar-ho al Comú d'Encamp remitent un missatge a l'adreça electrònica: comu@encamp.ad. A partir d'aquest moment, la corporació cessarà en aquestes comunicacions publicitàries vers l'USUARI; deixant fora de perill, els casos d'autorització legal o de necessitat de remissió del missatge.

3.6. Ús de hiperenllaços.
Tot enllaç de tercers a les pàgines web del PORTAL i als seus SERVEIS haurà de fer-se a la seva pàgina principal, queden expressament prohibides la reproducció de dita pàgina, els "links profunds", el "framing" i qualsevol altre aprofitament del PORTAL a favor de tercers no autoritzats. L'establiment del hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de les relacions entre SEMIC i el propietari de la pàgina web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació ni l'aprovació, per part d'aquella, dels seus continguts o serveis.

D'altra banda, el PORTAL posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'hiperenllaç que permeten a aquests a accedir a llocs webs que pertanyen i/o estan gestionats per tercers. La instal·lació d'aquests hiperenllaços al PORTAL tenen com a únic objectiu facilitar als usuaris la recerca i l'accés a la informació, als continguts i als serveis disponibles a Internet.

3.7. Ús dels cookies.
Els cookies que, en el seu cas, s'utilitzen en els llocs i en les pàgines web del PORTAL, en principi seran servits per compte del Comú d'Encamp des dels servidors del comú que deixin els seus serveis a aquesta. No obstant, s'informa als usuaris de la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisats en pantalla de la recepció dels cookies i per a impedir la instal·lació dels cookies dins el disc dur.

4. Propietat intel·lectual.

Tots els continguts existents en la present pàgina web, entenent per tal sense ànims de limitacions sinó merament enunciatius, els texts, les fotografies, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i els codis fonts, són propietat intel·lectual del Comú d'Encamp o de tercers, a qui els correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els de drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació, sense que es puguin entendre cedits als usuaris d'aquesta web cap dels drets d'explotació que existeixen o puguin existir sobre dits continguts, més enllà de l'estrictament necessari per a l'ús correcte del PORTAL.

Els usuaris que accedeixin a aquesta web no estan autoritzats a reproduir, a copiar, a distribuir, a posar a disposició o de qualsevol altra forma a comunicar a tercers, a transformar o a modificar els continguts de la mateixa, a menys que tinguin l'autorització del titular dels corresponents drets o siguin legalment permesos.

Així mateix, totes les marques, els noms comercials o els signes distintius de qualsevol classe que apareguin dins el Portal són propietat del Comú d'Encamp o de tercers, sense que es pugui entendre que l'ús o accés al Portal i/o als SERVEIS atribueixi a l'usuari el dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius.

5. Exclusió de garanties i de responsabilitat.

5.1. Funcionament del PORTAL i dels SERVEIS.
El Comú d'Encamp no garanteix l'existència d'interrupcions o d'errors en l'accés al Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi en tot moment actualitzat. El Comú d'Encamp durà a terme, sempre que no conquereixin les causes que ho facin impossible o de difícil execució i tan bon punt tingui notícies dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts, totes aquelles labors tendents a contrarestar aquells errors, restablir la comunicació i actualitzar dits continguts.

El Comú d'Encamp exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deures a la falta de disponibilitat o de continuïtat en el funcionament del portal i dels serveis i, en particular, encara que no sigui de manera exclusiva, als errors en l'accés a les diferents pàgines web del portal o a aquelles des de les que es prestin els serveis.

5.2. Utilització del PORTAL, dels SERVEIS i dels continguts.
SEMIC no controla la utilització que els usuaris fan del PORTAL, dels Serveis i dels Continguts, per tant, l'accés al mateix com l'ús no consentit de la informació continguda en el mateix pogués efectuar-se, és de responsabilitat exclusiva de qui ho realitza. En particular, SEMIC no garanteix que els usuaris utilitzin el Portal, els Serveis i els Continguts de conformitat amb el present Avís legal i, en el seu cas, amb les Condicions Particulars que resulten d'aplicació, ni que ho facin de forma diligent i prudent. Per aquest motiu, SEMIC no es fa responsable dels danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que es puguin deure a la utilització dels SERVEIS i dels continguts per part dels usuaris que es puguin deure: a la falta de veracitat, de vigència, d'exhaustivitat i/o d'autenticitat de la informació continguda dins el PORTAL o que dits usuaris proporcionen; a la presència d'un virus dins l'ordinador de l'usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i als continguts del web, a un mal funcionament del navegador o a l'ús de versions no actualitzades del mateix; a la suplantació de la personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol classe de comunicació realitzada a través del portal.

5.3. Informació, continguts i serveis allotjats fora del PORTAL.
El Comú d'Encamp no assumeix la responsabilitat derivada dels continguts aliens a ella i enllaçats des del PORTAL, així com tampoc garanteix l'absència de virus o d'altres elements en el mateix que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l'usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.

En el cas que qualsevol usuari o tercer, consideri que el contingut o els serveis prestats per alguna de les pàgines enllaçades des del PORTAL són il·lícits, per tractar-se de:

- activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme a la normativa penal andorrana;

- activitats i continguts que violin els drets de propietat intel·lectual o industrial;

- activitats i continguts que posin en perill l'ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional;

- activitats i continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona i al principi de no discriminació, i a la protecció de la salut i la infància.

Dit usuari o tercer haurà d'enviar una notificació sol·licitant la supressió de l'enllaç de què es tracti a l'adreça comu@encamp.ad contenint les dades personals i de contacte del reclamant, amb una especificació de la suposada activitat delictiva o il·lícita portada al PORTAL i la declaració expressa i sota la responsabilitat del reclamant de què la informació proporcionada en la notificació és exacta.

6. Protecció de dades personals.

Per a utilitzar alguns dels SERVEIS oferts en el PORTAL, els USUARIS han de proporcionar prèviament al Comú d'Encamp certes Dades Personals. El comú tractarà d'automatitzar les Dades Personals amb les finalitats, així com a sota les condicions definides, en la seva política de Protecció de Dades.

En aquest sentit, el Comú d'Encamp té establertes una sèrie de mesures de seguretat de caràcter tècnic i organitzatiu amb la finalitat de garantir la confidencialitat i la seguretat de les esmentades Dades Personals.

En aquest sentit, i d'acord amb l'establert en la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, cada vegada que a conseqüència de l'accés a un dels SERVEIS oferts a través del PORTAL, se sol·licita a un USUARI qualsevol Dada Personal, se l'informa en aquell acte que, en el cas que decideixi utilitzar dit servei, les seves dades personals facilitades seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades personals titularitat del Comú d'Encamp, oferint-li igualment la possibilitat de rebre o no comunicacions publicitàries i promocionals.

Així mateix, s'informa als usuaris dels quals les dades siguin objecte de tractament, que podran exercir gratuïtament dels drets d'accés, rectificació i supressió de les seves dades, així com la revocació de la seva autorització sense efectes retroactius en els terminis especificats en la citada LQPDP, mitjançant un escrit per correu certificat, juntament amb una còpia del seu DNI o PASSAPORT, dirigit al Comú d'Encamp, Plaça dels Arínsols s/n, d'Encamp; indicant en dita sol·licitud en concret quin dret o drets desitja exercitar.

7. Reserves

El Comú d'Encamp es reserva el dret de denegar o de retirar l'accés al PORTAL i/o als SERVEIS del mateix, en qualsevol moment i sense la necessitat de previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o infringeixin qualsevol dels preceptes establerts per les lleis.

8. Legislació aplicable.

Les presents condicions estan redactades en català i amb caràcter general es troben sotmeses a la legislació i la jurisdicció andorrana, per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar-se en relació amb els productes i els SERVEIS continguts dins el PORTAL.